ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :


همایش زمین شناسی بنیادی و

 سرفصل های محور چینه شناسی و فسیل شناسی


مطالعات و داده های چینه شناسی و فسیل شناسی، پایه های شکل گیری دانش زمین شناسی می باشند. همچنین این مطالعات در تعیین سن واحدها، اکتشاف و پی جویی ذخایر هیدروکربوری، جغرافیای دیرینه زمین و ... نقش اساسی دارند. همایش زمین شناسی بنیادی در محور چینه شناسی و فسیل شناسی از کوشش های علمی و دستاوردهای پژوهشی در این زمینه استقبال می نماید.

در این زمینه مهم ترین سرفصل های مورد انتظار عبارتند از:

محور چینه شناسی و فسیل شناسی

چینه شناسی و توالی واحدهای سنگ چینه ای (Sequence Stratigraphy)

چینه شناسی ایزوتوپی  (Isotope Stratigraphy)

چینه شناسی رخدادی (Event Stratigraphy)

دیرینه شناسی و جغرافیای دیرینه

یافته های فسیل شناسی جدید در زمین شناسی ایران(ماکرو، میکرو و نانو فسیل)

ایکنولوژی

پژوهش های مرتبط با مرزهای مهم در زمان زمین شناسی

و سایر موارد مرتبط

 

 

 سر فصل های محور سنگ شناسی (آذرین، دگرگونی و رسوبی)

شناخت ویژگی های پوسته ایران زمین و تاریخچه تحولات زمین شناختی بدون بررسی های سنگ شناسی در حوزه های سنگ های آذرین، رسوبی و دگرگونی میسر نمی باشد.

همایش زمین شناسی بنیادی با محوریت سنگ شناسی، کوشش های پژوهشگران در این عرصه را ارج می نهد و از بررسی هایی که بخصوص مبتنی بر داده ها و روش های نو و کاربردی باشند، استقبال خواهد کرد.

از جمله سر فصل های قابل طرح در این مجموعه عبارت خواهند بود از:

محور سنگ شناسی (آذرین، دگرگونی و رسوبی)

پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آذرین و دگرگونی

سن سنجی واحدهای مهم سنگی ایران زمین (ژئوکرونولوژی)

پتروژنز و یافته های جدید سنگ شناسی

سنگ شناسی و حوضه های رسوبی

تحلیل حوضه های رسوبی

و سایر موارد مرتبط

 

سرفصل های محور زمین شناسی: تهیه نقشه و روش های نوین

نقشه های زمین شناسی، نخستین سند راهنمای کاربران در شناخت ویژگی های زمین شناسی هر منطقه محسوب می شوند. تلاش در راستای ارتقاء کمی و کیفی نقشه ها و کوشش در افزایش صحت و دقت نقشه از اهمیت به سزایی برخوردار است. در همین راستا از پژوهش های اندیشمندان علوم زمین در موضوع های ذیل استقبال خواهد شد.

محور زمین شناسی: تهیه نقشه و روش های نوین

ارائه روش های نوین در تهیه نقشه های زمین شناسی

نقشه های زمین شناسی و تولید دانش در عرصه علوم زمین

تهیه نقشه های زمین شناسی موضوعی

نقشه های زمین شناسی کاربردی

و سایر موارد مرتبط

سرفصل های محور یافته های جدید در زمین شناسی ایران

زمین شناسی ایران به عنوان بخش مهمی از کمربند آلپ هیمالیا همواره نقش کلیدی در بازخوانی سرگذشت زمین شناسی این گستره جهانی داشته است. از دیگر سو، شناخت دقایق زمین شناسی ایران به ویژه یافته های نوین تأثیر بسزایی در برنامه ریزی اصولی بهره برداری از پتانسیل بالقوه معدنی و نیز رسیدن به تحلیل درست از زمین شناسی ایران خواهد داشت.

ضمن استقبال از تمامی پژوهش های فعال عرصه علوم زمین در این محور به مواردی از سرفصل های مورد انتظار اشاره می شود:

محور یافته های جدید در زمین شناسی ایران

یافته های جدید در رابطه با واحدهای سنگ چینه ای ایران زمین

زمین شناسی زیرپهنه های ساختاری ایران

ولکانیسم و پلوتونیسم ایران

و سایر موارد مرتبط

  شماره تماس با دبیرخانه همایش زمین شناسی بنیادی: 8212406-0511

تاریخ درج : يکشنبه 24 آذر 1392
تعداد بازديد از اين صفحه : 25727
آخرين تاريخ بازديد :31 شهريور 1397  1:52
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :